Så var du Almedalen slut för den här gången för  mig. Den här gången blev det 2 ½ dag och Mfj var med på två evenemang. Vårt eget i går och öppen scen som Miljöpartiet bjöd in till i dag.
Men dagen började på ett välsbesökt seminarium om vem som har den vassaste jämställdhetspolitiken, vilket vara Socialdemokraterna som arrangerade. Så klart menade de att de är vassast men att det också vill bli än mer vass till dess de tar över regeringsmakten. Vi får väl se? Lovvärt är i alla fall att de skapat en mycket spännande rapport, som jag inte fick fatt på i dag. Får väl vänta till den kommer på webben. Samtalet var också väldigt bra lett av Claes Borgström. I panelen fanns bland annat Getrud Åström som gjorde den senaste jämställdhetsutredningen, där det finns skrivningar om arbete med män och jämställdhet. Vilket hon inte nämnde i dag. Lars Jalmert, var där som professor och mansforskare. Att han är med i styrelsen för Mfj är ju också ett plus, men det nämndes inte. Däremot nämnde Claes Borgström Mfj när han pratade om organisationer som arbetar för att förändra maskuliniteten vilket leder till att mäns våld mot kvinnor också kan minska.Efter lunch med mcyekt trevliga personer var det så dags för vårt tal i Almedalen. Riktigt kul att få vara med där. Ett bevis på att vi blir allt mer erkända som organisation, tycker jag. Tyvärr blev det regn och de politiker som skulle vara där, och den stora publik som brukar vara där när solen lyser, blev inte mycket av.Så då Miljöpartiet bjudit in till öppen scen blev det också så att de flesta som ville skydda sig från regnet också hamnade på scen. Men det är inte illa med kanske 50 pers som lyssnar en regning dag, när jag räknar också dom som fanns bakom mig när bilden togs. Under många träd stod folk samlade.Intimt och bra blev det och här ovan ser ni en samarbetspartner med Mfj. Allt om jämställdhet som håller på att skapa ett forum på nätet för jämställdhetsnyfikna. Samarbetet  vi just nu håller på med är en maskulinitetskonferens som troligen kommer att genomföras i december.

Och vad talade då jag om? Orkar du så finns hela talet i denna länk.

1993 skrev männen i Rädda Barnens styrelse ett upprop för att engagera män i vår land för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det som fick dessa män att agera med ett upprop var det oerhörda våld som män utförde i striderna i det forna Jugoslavien. Ett krig där det blev allt tydligare att män våldtog kvinnor, oavsett ålder, om de bara tillhörde fiendens män. Det skapades fångläger för kvinnor dit soldater sedan kom för att våldta. Männen i Rädda Barnens styrelse kände att vi som män måste göra något för att ifrågasätta denna typ av maskulint våld.

Detta upprop, som gav dryga 2 000 underskrifter av män, kom att bli starten av det Manliga nätverket, som sedermera bötnamn till Män för jämställdhet. Men visst är det intressant att när våldet fanns på en annan plats i vår värld var män beredda att agera?

Men det gav ändå som resultat att fler av de män som skrev på var allvarligt intresserade av att arbeta konkret och vara en del av jämställdhetsutvecklingen i Sverige och världen. Detta nätverk är i dag den största organisering av män som engagerar sig för jämställdhet och för kvinnofrid i vårt land. Vi är i dag en etablerad riksorganisation som finns på många håll i landet i form av lokala grupper och nätverk. Vi tas på allvar när regering och andra organisationer vill höra oss hur vi tänker om jämställdhet och mäns våld. Att vi får vara med här hos er denna dag i Almedalen är också en bekräftelse på detta.

Sedan Manliga nätverket startade 1993, är frågan om mäns engagemang i jämställdhetsarbetet en fråga som diskuteras i hela världen. Kanske inte endst beroende på oss, men vi är delaktiga i en världsomspännande rörelse.
Vi är alla övertygade om att o-jämställdhetsfrågor inte endast är ett problem som ska lösa av kvinnor. Hur o-jämställdhetetens yttringar ser ut är alltid beroende av den relation som finns mellan kvinnor och mäns inflytande i en maktordning.  Män behövs i jämställdhetsarbetet och män är viktiga för att få män att sluta använda våld.

2004 fokuserades FN:s kvinnokommission frågan om mäns roll i utvecklingen av jämställdhet. Ett par av medlemmarna i Män för jämställdhet fanns med i expertgruppen, och likaså i New York när frågorna kom till beslut.
Och i år, 2009, är Män för jämställdhet ansvarig för att utveckla den världsomspännande frivilligorganisationen/NGO:n ”Men engage” - i Europa.

Män för jämställdhet har vid flera tillfällen påtalat för både den förra och den nuvarande regeringen hur viktigt det är att frågan om män och jämställdhet tas på allvar för att utvecklingen till ett jämställt samhälle inte ska försenas. För visst är det så att kvinnofrågan som det tidigare kallades när man pratade om jämställdhet, också är viktigt för män. Eller för att uttrycka det på ett tydligare sätt. Att vi inte har jämställdhet i vårt land beror i huvudsak på att män som grupp gärna upprätthåller sin maktposition.

Men vi ser också att denna maktposition och de normer för dominant maskulinitet som råder också innebär en hel del negativa verkningar också för män. I ständiga försök att upprätthålla någon form av manlighet skapas också underordningsmekanismer även inom gruppen män. Detta leder till våld från andra pojkar och män, självvåld och missbruk, hemlöshet, svårigheter i utövandet av föräldraskap, svårigheter att söka hjälp vid ohälsa, könsidentifikation som innebär att det är svårt för män att söka sig till vissa yrken, så som de som domineras av kvinnor och så vidare....

I vårt remissvar på utredningen om den nya jämställdhetspolitiken påpekade vi år 2005, att som ett komplement till den nya jämställdhetspolitiken skulle regeringen tillsätta en arbetsgrupp eller utredning med specifikt uppdrag att kartlägga kunskapsläget om skapandet av maskulinitet, och utifrån det analysera möjligheterna för jämställdhetspolitiken att skapa mer effektiv förändring bland män och pojkar. Detta förslag återkom vi med när den nya regeringen inför sin handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer var under produktion.

Nu hoppas vi att frågan kommer upp i valrörelsen tillsammans med övriga jämställdhetsfrågor. För jag hoppas verkligen inte att den nationella valrörelsen kommer att bli lika blind för jämställdhetsfrågor som valrörelsen inför EU-parlamentet.

Vi menar att för att motverka mäns våld, både mot kvinnor och andra män, behövs ett systematiserat nationellt åtgärdsprogram. Dels för det allmänna våldsförebyggande arbetet riktat till pojkar och män. Dels för interventioner riktade till män med våldsbeteende som antingen söker frivilligt för att motverka detta, eller för dem som döms för olika våldsbrott.

Men det är också viktigt att se detta våld i ett större sammanhang, vilket vi menar att en en utredning/arbetsgrupp får till uppgift att analysera och identifiera. Det är viktigt att undersöka de specifika normer och mekanismer som påverkar pojkar och män inom en rad samhällsinstitutioner, och som återskapar och upprätthåller en maskulinitet som bygger på att hävda makt. Analysen bör också identifiera olika sociala kategorier av män, såsom män med heterosexuell identitet, män med olika kulturell bakgrund, män med HBT-identitet, och andra kategorier av män för att söka deras olika motstånd och förutsättningar för att förändra för jämställdhet.

Män för jämställdhet är en unik organisation på det viset att vi vill engagera män för att uppnå en förändring bland pojkar och män. Vår utgångspunkt är en förståelse av pojkars och mäns situationer i det ojämställda samhället. Vi är övertygade om att alla, flickor, pojkar, kvinnor och män, vinner på jämställdhet och frihet från våld. Män för jämställdhet är en rörelse bland män som inte är lik den mansrörelse som fanns i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Män för jämställdhet är en organisation som bygger vidare på, och deltar i, den feministiska utveckling som kvinnorörelsen har startat och utvecklar.

Just nu håller vi på att framställa två stycket viktiga verksamheter för att skapa ett normkritisks samtal om pojkar, män och jämställdhet. Dels ett projekt som handlar om att bygga upp en chattsida för pojkar 10-14 år där möjligheten ska finnas att chatta om svårigheter och funderingar som finns för unga pojkar på väg in i någon sorts manlighet. Dels ett projekt som går under namnet killnorm, där ett antal korta filmer och ett diskussionsmaterial är under produktion för att i olika sammanhang föra dialog med pojkar och män om de normer som styr pojkars och mäns handlingsmönster. I det sista projektet är vi väldigt glada för samarbetet med Roks och SKR, och att Amnesty finns med på ett hörn.
Vi är övertygade om att dessa metoder för samtal om pojkar, män och maskulinitet är viktiga steg mot ett jämställt samhälle.

Men om jämställdhetsarbetet ska ta riktig fart är det viktigt att ni som politiker tar tag i dessa frågor och ger oss NGO:s stöd. Vi får i dag stöd för våra nyss nämnda projekt av Allmänna arvsfonden, som är en förlängning av regeringen. Men de två senaste regeringarna har inte gjort tillräckligt för att påskynda utvecklingen till det jämställda samhället. För att påskynda jämställdhetsarbetet har vi vid flera tillfälle föreslagit följande utifrån att vi vet att könsmönster i samhället handlar om hur kritiska vi är till de genusnormer som styr vårt handlande.

  • Utveckla en genusmedveten pedagogik för förskolan, skolan och universiteten
  • Skapa genusmedvetna kill- och tjejgrupper i alla skolor
  • Skapa ett nationellt program för att upptäcka, stödja och rehabilitera pojkar som upplevt våld i nära relationer.
  • Stöd utvecklingen av professionella mansmottagningar och kriscentra för våldsutövande män som har påbörjats i vissa kommuner.
  • Var inte så rädd för att ta ställning för delad föräldraledighet oavsett vilken könskategori föräldrarna tillhör. Om man sedan bestämmer sig för tredelning som en övergångsfas eller delar den rakt av direkt har vi i nuläget inte bestämt oss för inom Mfj. Men att barnen har rätt till sina båda föräldrar är oerhört viktigt för både barnets utveckling såväl som utvecklingen av jämställdhet i samhället.
  •  I Norge har de haft en idégrupp om män och jämställdhet, vilket vi hade redan på 1980-talet. Men för dem innebar detta arbete att man också skapat en skrivelse om män och likestilling som regeringen överlämnat till riksdagen. Se till att vi kommer i kapp där och inrätta så fort ni kan ett liknande arbete.
  • Visst vore det något att gå till val på? 
Kort och gott vill vi, nu när vi har chansen, uppmana er som finns inom politiken att ta tillbaka initiativkraften när det gäller jämställdhetsfrågorna. De som kommer att driva den bästa jämställdhetspolitiken inför framtiden kommer också att vinna valet. Men då gäller det att ni ser till att integrera genustänket i alla politikområden. Vilket nuvarande regering helt har missat.

Män för jämställdhet är idag en jämställdhetsorganisation som samarbetar med Sveriges kvinnorörelse för att få er inom den partipolitiska sfären att förstå att jämställdhet inte är en mjuk fråga som man tar till när man ska få lite extra poäng. Jämställdhetsfrågan är den viktigaste delen inom hela det demokratiska området – då hanar och honor oavsett var de kommer ifrån eller vilken religionstillhörighet de har, funktionshinder eller inte, hetero- homo- eller transperson, ålder, klass eller vilken annan jämlikhetskategori ni än tänker på, finns hela tiden en genusproblematik som måste beaktas.

Tack för att Mfj blev inbjuden till denna möjlighet med öppen scen i Almedalen.

3 kommentarer

Emma Grön

06 Jul 2009 09:47

Känns som om vi missat varandra på MP-dagen. Jag satt under ett träd :-)

mMikael Rubin

06 Jul 2009 13:40

Tack Tomas,

För ditt engagemang och fina tal. Tack också för att jag fått ta del av ditt tal från Almedalen.

Adam Weisshaupt

24 Aug 2009 18:09

Könsmaktsordning är ett bra namn men tyvärr inte så användbart ur ett empiriskt perspektiv om man då avser att männen skulle vara inblandat i något patriarkat. Tänk igenom följande frågeställning:

Om du fick välja arena att ha makt över vilken skulle du då välja?

1. Makten över sitt eget liv, rätten till självbestämmande

2. Makten över familjen och barnen

3. Makten över det yttre (styrelsepost, högre lön etc etc)Om du frågar 100 människor oavsett kön så ska du se att 99 av 100 svarar

2. rätten till barnen och familjen

1. rätten till att förverkliga sig själv

3. Pengar.Således har männen fått ta makten över det område som blev över medan kvinnorna har den ultimata makten i 2 samt mesta makten i 1.

I Sverige idag så är det bara 1,7% i löneskillnader och väldigt få kvinnor känner sig lönediskriminerade. Omvänt så har kvinnans makt till barnen stärkts ytterligare genom den nya lagen 2006 Vårdnadstvister och dessutom så säger modern forskning om kvinnorna att de är nöja beträffande föräldraledigheten 8ggr av 10 medan männen bara är nöjda 4gg av 10.

När T ex organisationer som Er förstår denna maktbalans så kommer en naturlig jämställdhet att framkomma, en som baseras på empiri och inte känslor.

Det är dags att också Ni får upp ögonen och börjar att fylla på i den manliga vågskålen risken är annars stor att ni går i tredjevågsfeminismens fälla.

Tack för ordet!

Adam

Kommentera

Publiceras ej