20 män och 1 kvinna sitter här i Stockholm och funderar över vad Män för jämställdhet har för styrkor och svagheter. Det är oerhört kul när 5 % av våra betalande medlemmar sitter här fullt engagerade, en hel vacker hösthelg. Engagemanget är väldigt starkt och jag vet, inte minst genom facebook, att det finns en hel del medlemmar där ute i landet som funderar tillsammans med oss. De kunde inte komma just den är helgen. Men hur ska vi få fler av alla de män och kvinnor som finns i våra nätverk att betala medlemsavgift? Stödmedlemskap

 

Nästa steg, i morgon, kommer att bli att fundera igenom riktigt ordentligt vad det finns för sakpolitiska frågor att lägga kraft på. Mäns våld mot kvinnor är ett område vi aldrig släpper då det är den yttersta konsekvensen av det o-jämställda. Men det är också viktigt att ta strid för att motverka mäns våld mot män. Vilket också är en könsbetingad fråga. Mäns tuppfäktning för att visa sin manlighet. Frågor om föräldraskap och vad som faktiskt händer när män inte tar chansen till föräldraledighet och arbete i hemmet när han blivit förälder. Handlar det om tuppfäktning också?

Att han inte blir uppmuntrad av sin omgivning när han vill göra könsöverskridande val.

 

Men en viktig fråga som jag tycker kom fram i dag är att vi kanske börjar bli lite för ödmjuka mot det motstånd vi faktiskt har. Hägglund speglar ett av alla de motstånd som finns för jämställdheten. Likaså de män och kvinnor som organiserar sig på olika sätt för att upprätthålla traditionella könsmönster. Jag tänker då inte bara på dem som anammar Anna Ankas idéer.

 

Men fram för allt ha dagen gett mig en känsla av att vi nu tar oerhört stora kliv in i att bli den organisation jag så gärna vill att vi sak vara.

19 kommentarer

Adam Weisshaupt

20 Sep 2009 12:59

Äntligen så kan vi se fram emot jämställdhetsfrågor för män då Moderaterna som första politiska parti bildar en mansgrupp, inte en dag för tidigt!Nu kanske män slipper bli diskriminerade i Sverige, nu väntar vi bara på att kvinnors våld mot män tas upp, mäns och barns diskriminering vid vårdnadstvister, mäns kortare levnadstid, mäns utsatthet mm mm. Detta är kanon!

Anonym

20 Sep 2009 21:05

Spännande med ett mansgrupp inom Moderaterna. Nu var det i och för sig inte först då Miljöpartiet hade en tidigare. Jag tror den finns kvar. Inom socialdemokratin finns en mansgrupp som kallas Mansligan. Men det är bra att de olika partierna också funderar igenom hur vi ska få fler män engagerade i frågor som rör män och jämställdhet. Hoppas de läser på och kanske bjuder in Män för jämställdhet för dialoger. :-)

Tomas W

20 Sep 2009 21:06

Det var jag, Tomas Wetterberg, som skrev inlägget klockan 21:05. Men jag missade namnet. Förlåt mig för det :-)

Cowboy

21 Sep 2009 11:08

Fint som nu att du/ni breddat er ordentligt efter helgens möte Tomas W. Att inte bara ha mäns våld mot kvinnor som ensidigt centrum utan med fler bra agendor som maintracs.

Som mäns våld mot män , obalansen mellan könen och där ex. pappors underordning i hemmet som viktig faktor men vad kan en ändrad manssyn innebära då han tar med barn- och hemansvar. Ni verkar vara inne på det.....till slut.

Förmodligen var den hårda debatten ändå bra till slut. Du hade hårda duster med ex. Hammarlind och med fler här på nätet. I det offentliga, men vad har ni sagt inom föreningen undrar jag?????

Cowboy

Adam Weisshaupt

21 Sep 2009 13:41

Cowboy;

Inte att förglömma är kvinnors fysiska och psykiska våld mot män, den vanligaste av dem alla.

Magnus, Genusmagazinet.se

21 Sep 2009 16:45

<blockquote>"Mäns våld mot kvinnor är ett område vi aldrig släpper då det är den yttersta konsekvensen av det o-jämställda. Men det är också viktigt att ta strid för att motverka mäns våld mot män."</blockquote>Enligt Brottsförebyggande rådet tyder det mesta på att det råder en relativt liten könskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld.

Av den anledningen kan man tycka det lite märkligt att ni helt bortser från kvinnors omfattande våld mot män?

Klas Hyllander, Män för Jämställdhet

23 Sep 2009 14:40

Tråkigt och inte särskilt konstruktivt att flera av kommentatorerna här ovan väljer att presentera halva sanningar.1. Män för Jämställdhet har alltid företrätt en bredd i synen på både kvinnors och mäns utsatthet i frågor om kön. Läs t ex innantill i föreningens nuvarande idéplattform antagen redan 2005.2. Några citat från Brå:s nyliga rapport om våld i nära relationer som Magnus m.fl. väljer att inte lyfta fram:"Sammantaget kan man konstatera att en rad olika studier visar att utsatthet för relationsvåld rapporteras i samma grad av män som kvinnor, men att det rör det sig om två olika typer av våld. Det våld som riktas mot kvinnor är oftare upprepat, tenderar dessutom att vara grövre och resulterar i fler negativa konsekvenser för den som drabbas." (Kvinnors våld riktat mot män utgörs mestadels av trakasserier, enligt rapporten. D v s inte fysiskt våld, som jag förstår det - Klas anmärkning)Vidare: "Det kan anses tveksamt att omnämna kvinnors våld mot män i samband med en analys av det systematiska våldet som män, under många generationer och i de flesta kulturer, har utsatt och utsätter kvinnor för. Våld som är grövre, mer frekvent och oftare resulterar i offrets död. Syftet med att ta upp frågan är inte att likställa dessa två fenomen. Det är dock viktigt att hitta ett sammanhang där man på ett konstruktivt sätt kan diskutera alla aspekter av våld som sker i nära relationer, inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv. "Och mera: "Så länge makten är ojämnt fördelad mellan kvinnor och män kommer vi med all sannolikhet att bevittna mäns systematiska våld mot kvinnor. Det är en viktig utgångspunkt för allt arbete med relationsvåld. Samtidigt kan mycket göras för att minska relationsvåld genom att fokusera även på andra delorsaker till våldet."3. MfJ inriktar sig på att förebygga mäns våld mot kvinnor och andra män, vilket vi - precis som Brå - ser som ett strukturellt samhällsproblem. Vi har valt denna inriktning, andra är fria att fokusera på annat om man tycker det finns viktigare frågor än det.Orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relation är inte trakasserier från kvinnor, vilket en del debattörer - som vill likställa våldstyperna - tycks underförstå. Våld är aldrig offrets ansvar, orsakerna till våldet finns alltid hos förövaren. Våld utövat av män mot både kvinnor och män är en följd av och får bränsle av vissa manlighetsnormer som har nära samband med ojämställdheten, och som i själva verket är destruktiva för många män själva. För oss är det självklart att män måste engagera sig för att förändra dessa manlighetsnormer. Det vinner vi själva på.Självklart är också att kvinnors våld mot män problematiskt. Våld är alltid fel. Och självklart ska män som utsatts för brott bemötas och behandlas väl och rättssäkert. Mot bakgrund av MfJ:s syn är Brå-utredarens uttalande i DN är intressant:

"Men den traditionella mansrollen gör det svårt för de män som misshandlas i nära relationer att erkänna problemet och få hjälp.

– En man ska enligt normerna stå pall och försvara sig själv. Det är inte så lätt att gå till polisen i ett sådant läge. Det finns inga jourer som är inriktade på män som offer. Jag tror inte att man kan förvänta sig att bli behandlad som vilket offer som helst, säger Klara Hradilova Selin."De normer som Selin talar om här är precis de som MfJ arbetar för att förändra. För både kvinnors och mäns skull.

Länk till DN-artikeln: http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-som-misshandlas-hemma-far-inte-hjalp-1.887288Adam Weisshaupt

23 Sep 2009 16:20

Med andra och enklare ord så skiter du helt enkelt i att kvinnor slår män. Att tro på könsmaktsordningen som anledning till våld och förtryckarmentalitet är fel. Detta är helt enkelt baserat på en ideologisk grund utan empiri, en teori som MFJ har anammat med hull och hår trots att modern forskning anser att nästan allt kriminellt våld är reciprokt samt att vi är lika goda kolsupare, män som kvinnor.

Att ha denna könsrasistisa och ej empiriskt bevisade tron på att man måste lyfta fram mäns våld mot kvinnor är ett tecken på att det saknas mycket mycket information hos dessa herrar på MFJ.

Att anklaga ett kön (männen) för våldsamhet är att försöka lösa problemet på ett fanatiskt sätt istället för att se till att samhället gagnas genom att hitta gemensamma normer som hindrar kriminellt våld och att låta denna könsmaktsordningteori förbli i det marxistiska museét i ett skåp långt bort.

Hur kan det vara väsentligt vem som utför kriminellt våld oavsettom det är kvinnor eller män som utför det i en högre grad?

Jag blir ibland inte klok på dessa logiska felslut.. puh

Gör om,gör rätt!

ps. mejla mig gärna om Ni vill ha bra litteratur eller forskning kring dessa frågor ds.Magnus, Genusmagazinet,se

23 Sep 2009 22:42

Även om kvinnors våld tenderar att inte vara lika omfattande och grovt, bör man betänka att många offer upplever att känslan av utsatthet och hjälplöshet är värre än våldet. Man kan således inte mäta skadeeffekten av relationsvåld genom att se till kraft och styrka, då de psykiska skadorna ofta är värre än de psykiska.

Man ska således inte underskatta kvinnors våld mot män, enbart för att kvinnor i regel är det svagare könet.

Magnus, Genusmagazinet,se

23 Sep 2009 22:50

Hej igen!I kommentaren skrev jag:" ... då de psykiska skadorna ofta är värre än de psykiska."Det korrekta ska dock vara:" ... då de psykiska skadorna ofta är värre än de fysiska."Mvh,

Magnus

Mikael Rubin

24 Sep 2009 13:10

Hej

Jag anser att det i första hand är handlingen som ska stå i fokus inte könet på förövaren. Det är handlingen vi ska bekämpa oavsett viilket kön en förövare har.

Vad gäller könsmaktsordningen ser jag den som en analysmetod och makt har den som har tolkningsföreträde. I stora delar av världen har män tolkningsföreträde men iom att samhället förändras förändras också vem som har tolkningsföreträde, beroende på situation.Alla skilsmässor är jobbiga men jobbigast är när små barn är inblandade. Det viktiga är barns trygghet och föräldrar som bråkar skapar inte trygghet. Därför skulle man kunna föreslå att föräldrar skriver ett skilsmässoavtal eller umgängesavtal via familjerådgivningen eller "familjerätten" för att minimera den rädsla och det slitage som finns i skilsmässor. Den förälder som vägrar skriva avtal förlorar också sin förhandlingspossition och rätten till sina barn. Det är Barnen har rätt till trygghet. Vi föräldrar har en skyldighet att skapa denna trygghet.Adam Weisshaupt

24 Sep 2009 14:47

Just precis Mikael Rubin, könsmaktsordningen är en analysmodell och de som har tolkningsföreträde är ofta extrema feminister. Vad gott komma från denna tomtetro?Bra talat om barns rätt till trygghet, vi behöver ett annat system än dagens som bryter mot barnkonventioner och mänskliga rättigheter och drabbar barnen i verkligheten. Återigen så kan vi se att det finns en grupp människor som vänder sig mot att barn ska få lika rätt till sina pappor som sina mammor, just det, de talar om sig själv som "feminister"

Det finns 2 olika maktarenor och kvinnor har idag inget som hindrar dem att bli jämställda med männen medan den andra maktarenan och kvinnans domän makten över familjen och barnen fortfarande går tillbaka. För att jämställdhet ska kunna bli en realitet så behövs en "maskulinistisk" rörelse som för att inte vågskålen skall tippa över, det är nära nu.

Mikael Rubin

24 Sep 2009 17:28

Nej Adam, du har fel. det är inte feminsiter som tar barnen. Det är tron att den ene är bättre än den andre och har inget med feminism att göra.Det finns många olika sorters feminism och därför väljer jag att argumenera konkret istället för abstrakt.

Adam Weisshaupt

24 Sep 2009 22:36

När den nya vårdnadslagen 2006 kom till kraft så hade bara kvinnor från de olika kvinnogrupperna varit med och tagit fram denna, samtliga kallade sig feminister förutom möjligtvis Inger René (M)

Att påstå att feminister inte tycker att barnkonventionen och mänskliga rättigheter är viktiga är ganska synligt i ovanstående.

Det finns kanske flera sorts feminismer men de är för mig i grunden bara marxistiska skapelser, eller ännu hellre en kritik mot marxismen. Man byter ut kapitalismen mot könsordning, man provar att skuldbelägga kvinnor och det fungerar inte då skuldbelägger man männen. Alltså teorier helt utan grund baserade på egna sanningar utan empiri, feminsmen är mer en extrem rörelse idag men jag betonar att den gjort gott en gång i tiden. Vi bör lämna den bakom Oss för att skapa en ny rörelse som folk kan känna igen sig i och som baseras på fakta och empiri och inte på ideologi.

Tilläggas ska att när den nya vårdnadslagen skapades så hette expertgrupperna bla ROKS,kvinnojourer terafem mm mm. Naturligtvis så är det först och främst en fråga om barns rättigheter och säkerhet men det är också en viktig jämställdhetsfråga. Ingen feminist tar upp denna fråga fasr det är den mest ojämställda, tänk om feminister hade 4% av mannens lön, hur skulle inte drevet gå då? Nu är det tyst för feminister kämpar bara för kvinnor och oftast handlar det om pengar.

Som sagt först skulle kapitalismen kritiseras och nu har man svängt, nu är pengar det viktigaste.

Hur kan en logisk människa som är någorlunda beläst ty sig till denna könsrasistiska ism?John Apse

24 Sep 2009 23:43

MFJ är en manlig feministorganisation.

De har väldigt få medlemmar.

400 betalande gissar jag.

Kvinnliga feminister är farliga.

Manliga feminister är ändå farligare.

Snacket om könsmaktsordning etc samt

den konstanta negativa bild generellt

om mannen är oerhört kränkande och

måste bekämpas!

Gör MFJ:s verksamhet till allas vår

måltavla genom att ifrågasätta dom

i alla sammanhang vi kan komma till.

Bloggar, debattforum, kontakter med

politiker etc.

Mikael Rubin

25 Sep 2009 11:23

I män fär jämställdhets idéplattform står:

"Män för Jämställdhets vision är ett samhälle fritt från alla former av våld, förtryck och orättvisor."Martin luther king sa: "Det farliga är inte de onda människornas tal - det farliga är de goda människornas tystnad"Det är innehållet i ismerna som har betydelse inte ismerna i sig.

Adam Weisshaupt

26 Sep 2009 02:13

På vilket sätt belyser mfj det psykiska, sexologiska och ekonomiska våldet mot män i vårdnadstvister?

Tacksam fär snabbt svar...

Adam

ps. Goda människor har vaknat och de är inte cementerade i någon könsmaktsordning. ds.

Mikael Rubin

26 Sep 2009 11:49

I skilsmässsor finns inga vinnare bara förlorare om man går till domstol vill säga. Kvinnor och män beskyller varandra för diverse olika saker o de som tar mest skada är barnen. Detta beteende har inget med feminsim att göra.Därför vill jag upprepa att förslaget om att skriva umgägngesavtal via kommunens familjerätt.

Att förstå är inte detsamma som att acceptera. Jag kan aldrig acceptera att man ljuger i domstol (oberoende av kön) men jag kan förstå varför."Hämd är för själen vad saltvatten är för törsten" hörde jag någon säga

Adam Weisshaupt

27 Sep 2009 19:06

Mikael Rubin;

"Hämnd är för själen vad saltvatten är för törsten"

Jo, det är så sant men frågan är vad det har för relevans i denna fråga? Om jag får fundra fritt så menar du att staten har skapat en modell där ovanstående citat förverkligas. Eller antar du bara att folk är bittra och vill ha hämnd på Isländskt vis alá "Korpens skugga"?

Pesonligen är jag inte bitter men jag är ytterst besviken på ett samhälle som beskriver mannen som den ytterst ansvarige för samtligas misslyckanden, detta är för mig någon form av patologisk narcissism där allt ska skyllas på andra.Sen skriver du att feminister inte har något att göra med att VT ser ut som de gör fast det enbart var feminister och deras föreningar som låg bakom den nya lagen!?

Kanske hade inte heller nazismen något att göra med att det fanns koncentration-läger? Nazisterna ville ju bara ha fast arbete till alla medborgare och ge möjlighet till alla att anskaffa sig ett fordon (VW)

Detta ville de skapa genom att förfölja ett folkslag och tala om dem som ansvariga för allt ont som fanns i samhället..

Att historier går igen vet alla men det är skrämmande att människor tillåter detta så nära inpå tidsmässigt.

Fram för en ny jämställdhetsrörelse där samtliga parters röster blir hörda och basera detta på empiri och inte ideologi så slipper vi detta könskrig som framkommit. Vi ska vara rädda om vårt sociala kapital...Kommentera

Publiceras ej