Jag är nyfiken på vad som ligger bakom att en del män är så misstänksamma mot oss män som menar att feminism är en vettig ideologisk grund. En viktig grundkunskap för att öka jämställdheten i samhället. Är det så enkelt som att de enbart tror att feminism handlar om ett matriarkat som vi inte vet något om, eller att de inte har kunskap om vad feminism innebär? Det är nog väldigt olika. 

Men när en klok man som Micael Högberg menar att vi också behöver byta ut begreppet "jämställdhet" till "lika spelregler" är det nog mer än markering att just han (Högberg) vill ha tolkningsföreträde till begreppet jämställdhet, tänker jag. Eller kanske en del i en större ”plan” som jag känner igen från andra sammanhang. Det finns begrepp som Makten inte vill att vi ska använda eller som de gärna vill omvandla. Några av dessa begrepp är solidaritet, feminism, genus, rättvisa och det finns många fler. Inga enkla begrepp, men viktiga.

Jag tänker också att det är ganska vanligt hos män att vilja tolka om verkligheten utifrån det maskulina perspektiv vi är formade i. Inte minst blir det tydlig när Högberg menar att jämställdhet är synonymt med kvinnans rättigheter. Jag tror nämligen inte att Högberg är okunnig om jämställdhetens utveckling. Det ser mer ut som att han vill tolka den med ett annat perspektiv. Att han dessutom menar att vi ska lämna de "ideologiskt präglade resonemangen och i stället utgår från vetenskapen" är ju väldigt intressant. För mig är det tydligt att det finns feministisk vetenskapsgrund. Jag brukar inte så ofta använda Wikipedia, men så här står det där” Feministisk vetenskapsteori, eller feministisk vetenskapsfilosofi, är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus.”

Å andra sidan brukar också begreppet genusvetenskapen vara något som de som är emot förändrade maktförhållanden mellan könen, har svårt att vilja se som vetenskap. 

Själv har jag oerhört svårt för den vetenskap som kallas för nationalekonomi. Att den skulle vara värderingsfri är för mig en chimär. Och visst finns det både socialistisk, liberal och konservativ nationalekonomi? Men nationalekonomi existerar!

 

Högberg har ett tydligt indiviudalperspektiv på maktförhållandet mellan könen, så som jag tolkar artikeln. Det tycks som att dessa individualister vill lägga allt ansvar på den enskilda individen. Det behöver inte vara så himla fel att tycka att individen har en del av ansvaret över sig själv. Tvärtom. Men när man uttalar sig så som Högberg får jag en känsla av att detta är en viktigt del i den helhetssyn som förespråkas. Det finns en mening med att uttala sig så. Min tanke blir att han, liksom så många andra individualister, på det viset också glömmer, medvetet eller omedvetet, hur viktigt sammanhanget människan växer upp via och befinner sig i, är för hennes/hans personliga val. Det är just därför jag allt som oftast hellre pratar struktur. Vi blir kvinnor och män i mötet med andra kvinnor och män, är den grundfilosofi jag bär på. Och som kvinnor och män måste vi få bli fria och inte styras av de genusmönster som idag reglerar så mycket av vårt sätt att vara, tänka och handla.

 Lika spelregler, heter artikeln jag läste.

 

 

4 kommentarer

Mikadel Rubin

11 Nov 2010 18:16

Tomas, jag tolkar Högbergs text på ett annant sätt. Man måste prata med bönder på bönders vis, sägs det. Alla människor förstår inte begreppet feminism eller att det finns så många olika sorters feminism så de har svårt at urskilja det egentliga budskapet. Teori är bra men man måste omvandla den till praktik också för att det ska få ett värde.Jag har tidigare i nåt sammanhang frågat: Hur förändrar man en struktur? Finns det pedagogiska metoder o verktyg för att förändra en stukturer.Per Isdal pratar om i boken meningen med våld om olika nivåer på våldet: inividnivå, gruppnivå samhällsnivå mm. samma tänk bör finnas inom andra ämnen också. Det finns en laddning eller spänning mellan inivid o struktur, som påverkar varandra. Varje människa är ansvariga för hur hon/han vill bli uppfattad av andra.

Lars Ruben Nilsson

18 Nov 2010 11:18

Jag måste, liksom Mikael Rubin, säga att jag antagligen tolkar det Högberg förmedlar på ett annat sätt än vad du gör. Jag tror heller inte att det kanske skiljer så mycket på er syn på jämställdhetsarbetet som man kulle kunna tro. Jag uppfattar heller inte att det är Högbergs åsikt att "jämställdhet är synonymt med kvinnans rättigheter", mer att han uppfattar att detta blivit den allmänt rådande tolkningen hos folk i gemen. Jag tror också, om jag nu tolkar Mikael Rubin rätt, att feminismens teoretiska grund inte har ett fäste hos "vanliga människor" och därför blir svårgripbar och kanske till och med lite hotfull. Som jag ser det är det fullt möjligt att tänka runt dessa frågor BÅDE ur strukturperspektiv, men även sett till individ. Om man nu strävar mot ett jämställt samhälle är det viktigt att inte vara enögd, utan istället se att det finns förtryckande strukturer och mönster av olika slag.

Bo Sundbäck

21 Nov 2010 17:24

Hej Tomas!

Vill instämma med föregående kommentatorer, Mikael och Lars-Ruben.

Läser följande citat av Micael Högberg;"Jämställdhetsdebatten förs i fel perspektiv anser Michael Högberg och arbetar för att ändra på det. Han menar att vi delar upp män och kvinnor på ett osunt sätt och ställer könen mot varandra istället för att prata om mänskliga värden. Anledningen till att han själv har bytt ut ordet jämställdhet är att han tycker att det blivit synonymt med kvinnans rättigheter.

Som exempel tar han upp att 75 procent av alla uteliggare är män, 70 procent av alla som begår självmord är män, och enligt Michael är det svårare för en man att få hjälp än för en kvinna. Vi värnar generellt mer om henne än om honom. Även när det gäller vårdnaden av barn vid en separation eller skilsmässa är det fortfarande inte lika spelregler mellan könen. Han funderar också på varför det inte syns i medierna att det är mest pojkar som utnyttjas i trafficking, alltså människohandel.– Det är lättare att prata om lika spelregler. Feminismen har haft sin funktion, men nu behöver vi lyfta frågorna för att kunna ompröva synen på oss själva. Det är dags att lämna de ideologiskt präglade resonemangen, och istället utgå ifrån vetenskapen. Då upptäcker vi att vi inte har ett så patriarkaliskt samhälle som vi föreställer oss, säger Michael, som tycker att det är dags att vi öppnar ögonen för det samhälle vi verkligen lever i."Det handlar som jag ser det att vi måste utgå från de sk "värdemässiga strukturer" som finns innebyggda på ett djupare plan. Feminism betyder så olika för olika människor. Bättre att prata om reell jämlikhet. Lika värde - Lika rätt. Nuvarande lagstiftning diskriminerar män på vissa områden, t ex inom familjerätten. För att inte tala om den generalisering som ofta möter män i uppslitande vårdnadstvister. Viktigt att uppmärksamma dessa frågor - och det menar jag att feminismen inte gör idag. Bejaka istället det jämlika samhället där vi alla är våra medmänniskor.

noboytoy

22 Nov 2010 18:40

"Som exempel tar han upp att 75 procent av alla uteliggare är män, 70 procent av alla som begår självmord är män, och enligt Michael är det svårare för en man att få hjälp än för en kvinna. Vi värnar generellt mer om henne än om honom. Även när det gäller vårdnaden av barn vid en separation eller skilsmässa är det fortfarande inte lika spelregler mellan könen. Han funderar också på varför det inte syns i medierna att det är mest pojkar som utnyttjas i trafficking, alltså människohandel."Här finns en hel del konstiga framställningar och faktiskt rena lögner av Högberg.Uteliggarna är män. Ja det är möjligt men det är knappast kvinnor som skapat strukturer för detta? Ska vi jämföra allt som drabbar kvinnor med allt som drabbar män och kalla det ojämlikhet mellan könen, så blir det ju lite galet..?Kvinnor drabbas i större omfattning av sjukdom. Inte kallar vi detta "diskriminering" av kvinnor pga kön? Kvinnor har mens, inte kallar vi det diskriminering pga kön? Att män tex lever kortare tid beror alltså inte på att män är diskriminerade pga av sitt kön.Högberg och kompani hävdar att det är diskriminerande för män att de inte kan styra kvinnors barnafödande. De menar att män inte har någon valmöjlighet när det gäller att bli fäder. Detta har man dessutom mage att kalla "diskriminering" av män. Konstigt.Det skulle bli väldigt konstigt om feminister hävdade att det är diskriminerande mot kvinnor att kvinnor måste vara gravida?Det går inte att jämföra fysiska skillnader eller val av livsstil med jämlikhet, som Högberg gör ett tappert försök att jämställa med "diskriminering" av män.Fler kvinnor än män försöker begå självmord. Män lyckas oftare. Det beror inte heller på "strukturer" i samhället och ingen menar att detta beror på "diskriminering" mot kvinnor. Det handlar inte om diskriminering överhuvudtaget, som Högberg vill göra gällande.Sen till den eviga klyschan som mansnätverket för fram om att pappor diskrimineras i vårdnadstvister. Det är falskt, osant och ren lögn. 92% av alla barn med separerade föräldrar har föräldrar som har gemensam vårdnad. Hur kan man få detta till att pappor är "diskriminerade" i vårdnadstvister? 5000 barns pappor får inte ensam vårdnad om sina barn i Sverige. Detta är såklart inte diskriminering av män.Ren lögn är också att flest män traffickeras och utnyttjas i prostitution. Kvinnor köper inte mäns kroppar. Det gör andra män och gruppen män som köper kvinnors och barns kroppar är betydligt större, än gruppen män som köper andra män.Ren lögn är också att man värnar mer om kvinnor än om män. Om man så gjorde så skulle inte kvinnor tillhöra de fattigaste i världen. Inte skulle kvinnor tvingas till prostitution, porr, trafficking, äktenskap, barnafödande osv.Inte skulle så många kvinnor misshandlas och våldtas av män om män verkligen värnade om kvinnor på vår jord. Inte skulle så många flickfoster aborteras. Inte heller skulle kvinnors arbete värderas med lägre löner världen över.Män diskrimineras inte pga sitt kön i samma omfattning som kvinnor.Den som hävdar något annat ljuger, förvrider sanningen eller har helt enkelt inte bara läst på.Kommentera

Publiceras ej