Så är då dialogen igång igen inom Örebro län om vi ska tillåta könsstympning av pojkar. För några år sedan tog Örebro läns landsting det modiga beslutet att inte tillåta denna omskärelse, som en del vill kalla detta ingrepp. Men med en ny politiker som ansvarig för vårdfrågorna, dock från samma parti och län, verkar det som att lobbyverksamheten tagit ny fart.

I dagens NA  visar Robert Mörk, socialdemokratiskt landstingsråd, att en ny tveksamhet inför barns rättigheter, i förhållande till föräldrarnas religiösa övertygelse väger ganska lätt.

Motiveringen för Mörk att bryta FN:s barnkonvention tycks vara att en ”måste ha förståelse för de religiösa och hygieniska aspekterna” . (Om han inte är felciterad)

Enligt samma artikel i NA, menar Imamen Hassan Elsaid att ”omskärelse inte är ett val för en troende muslim utan en plikt som inte går att välja bort”.

När det gäller medicinska argument tycker jag att Mörk ska lyssna på urologerna som är mycket tveksamma till ingreppen, både vad gäller hygienargument som andra argument. Inte minst är det viktigt att fundera över om vår gemensamma skattefinansierade vård, ska göra ingrepp på barn som inte har någon sjukdom. Men jag tycker framför allt att FN:s barnkonvention borde gälla, då vi har erkänt FN.

Jag tänker att det kan vara viktigt att läsa åtminstone inledningen på barnkonventionen, innan debatten går vidare. Då tänker jag framför allt på följande skrivning.

Första stycket i andra paragrafen:
”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.” (Min kursivering)

Svenska FN-förbundet styrelse har i ett motionssvar till årets kongress uttalat sig i frågan på följande kloka sätt:
Manlig omskärelse motiveras huvudsakligen av religiösa/kulturella, medicinska eller estetiska skäl. Inom judendom och islam är omskärelse av pojkar vanligt, och anses på vissa sätt jämförbart med det kristna dopet. I USA är en klar majoritet av den manliga befolkningen omskuren. Enligt FN:s världshälsoorgan WHO är 30 procent av världens pojkar och män omskurna.

Till stöd för ingreppet förs ofta fram att religionsfriheten måste värnas, att forskning visat att manlig omskärelse kan bidra till minskad HIV-spridning, samt att FN:s barnrättskommittéinte formulerat ett förbud mot manlig omskärelse.

FN-förbundets styrelse anser inte att något av dessa argument motiverar en inskränkning av det enskilda barnets integritet och rättigheter. Religionsfriheten bör värnas, men kan i vissa fall också begränsas. Att använda minskad HIV-spridning som argument till stöd för manligomskärelse är långsökt i ett sammanhang som rör barn. Att FN:s barnrättskommitté inte uttryckligen förbjuder manlig omskärelse behöver inte förhindra att Svenska FN-förbundet uttalar sig mot manlig omskärelse.

När mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och barns rättigheter diskuteras på FN-nivå, finns det många av de gammelpatriakala länderna, inklusive Vatikanstaten, som arbetar för att försämra de mänskliga rättigheterna. Jag tycker det är olyckligt att ledande landstingspolitiker nu är på väg att hamna i samma fålla.

Jag funderar också på en eventuell fortsättning på dialogen om vad vi ska acceptera inom ramen för religionsfrihet. Vilka andra patriarkala mönster är acceptara i framtiden?

Till skillnad mot könsstympning av pojkar, är könsstympning av kvinnor enligt lag förbjuden i Sverige. Kan det vara så att också detta ska omprövas av Örebro läns landstingspolitiker. I alla fall om vi tar den ”lindrigaste” formen av könsstympning. Den där formen som ”bara” handlar om att skada klitoris genom att bränna eller pricka organet. Läs mer om könsstympning på Vårdguiden

Jag funderar på om det inte vore klokare att politikerna i Örebro läns landsting utvecklar sitt modiga beslut att inte tillåta könsstympning/omskärelse av pojkar, till att genom motioner och på andra politiska sätt arbeta för att vi ska vidga lagen mot könsstympning, till att också gälla pojkar.

Ett tips till Örebro läns landsting är att, med stöd av Barnkonventionen §19, påbörja ett informations och utbildningsarbete för att påvisa att könsstympning är något som kan väljas bort.

  • Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.
  • Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande

 

2 kommentarer

Karl Arne Löthgren

15 Aug 2012 20:29

Du har all heder för Din uppfattning.
jag stöder den helt och fullt.

Artemis

19 Aug 2012 12:10

Jag förstår inte varför man ens tar upp begreppet religionsfrihet i det sammanhanget... Det går ju alldeles utmärkt att omskäras som vuxen om man nu skulle så gärna vilja det och det är en del av ens religion. Att jämföra omskärelse med dop är helt vansinnigt! Det är jätteviktigt att vi skyddar barn mot detta ingrepp/övergrepp som inte går att ta tillbaka senare i livet! Man ska ha friheten att utöva sin religion så länge man är vuxen och inte skadar andra, frihet med ansvar helt enkelt!

Kommentera

Publiceras ej